Full d'adhesió de socis

DADES PERSONALS

Nom i cognoms:
Adreça:
Població:
Codi postal:
Email:
Telefon de contacte:
Telefon de contacte (Mòbil):
Col·legi:
Data naixement:

PARE MARE O TUTOR (Omplir en cas de ser menor d'edat):

Nom i cognoms:
Adreça:
Població:
Codi postal:
Email:
Telefon de contacte:
Telefon de contacte (Mòbil):
Data naixement:
Autoritzo que la mevea imatge i la del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies o vídeos on sigui clarament identificable ja sigui en la pàgina web del CFBegues o en d'altres mitjans de comunicació.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LODP), l\’informem que les dades personals que figuren en el present document així com la informació facilitada per qualsevol mitjà, són incloses en fitxer de titularitat del CF Beges, amb la finalitat de la gestió dels Anunciants i les accions de comunicació del club. Per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos a la Llei, els titulars de les dades personals poden dirigir-se mitjançant carta a la Junta del CF Begues, ReF. Protecció de dades.>

Dades bancàries:

IBAN:
Els prego facin efectiu els rebuts presentats pel CFBegues amb càrrec al meu compte amb vostès.